Công ty vua kem
CÔNG TY TADAVINA (TADAVINA CO., LTD)
26 Liền kề 14 Mậu Lương, Hà Nội, Việt Nam
T: (+8424) 3906 8888
E: tadavina@tadavina.com
www.tadavina.com
www.tadavina.vn
www.tadavina.com.vn

AROMITALIA VIETNAM

T: +8424 6689 1111

E: aromitalia@tadavina.com
W: www.aromitalia.vn

INNOVA VIETNAM

T: 024 3906 8888

E: tadavina@tadavina.com
W: www.innova-vietnam.com

TECHFROST VIETNAM

T: 024 232 11111

E: tadavina@tadavina.com
W: www.techfrost-vietnam.com

CAMARDO VIETNAM

T: 024 3906 8888

E: tadavina@tadavina.com
W: www.camardo-vietnam.com

COFRIMELL VIETNAM

T: 024 3906 8888

E: tadavina@tadavina.com
W: www.cofrimell-vietnam.com

ADLER VIETNAM

T: 024 3906 8888

E: tadavina@tadavina.com
W: www.adler-vietnam.com

FRACINO VIETNAM

T: 024 3906 8888

E: tadavina@tadavina.com
W: www.fracino-vietnam.com